POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A través de la present política de privacitat HOSPITAL CLÍNIC MARESME de la societat CQM CLINIC MARESME S.L. desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.hospitalclinicmaresme.com sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal d’HOSPITAL CLÍNIC MARESME de la societat CQM CLINIC MARESME S.L. l’informa:

Responsable del fitxer:

La societat CQM CLINIC MARESME S.L.

B62796388

C/ Lepant, 13-21 – 08301 Mataró (Barcelona).

Finalitat i conservació de les dades: HOSPITAL CLINIC MARESME tractarà les dades dels Usuaris conforme les següents finalitats:

  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o mercantil entre l’Usuari i HOSPITAL CLINIC MARESME S. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins a haver resolt aquesta sol·licitud.
  2. Donar curs a les sol·licituds d’ocupació i gestionar els processos de selecció. Les dades tractades per a aquesta finalitat es conservaran com a màxim durant 1 any des de la seva recepció o finalització del procés de selecció.
  3. Mantenir informats als usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de l’HOSPITAL CLINIC MARESME .

L’Usuari solament rebrà aquestes comunicacions comercials en cas d’acceptació, marcant la casella corresponent.

Aquestes dades solament seran tractats fins al moment en el qual l’Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

Destinataris Les dades dels usuaris no se cediran a tercers a excepció d’obligació legal.

Drets :  En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, això és, el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que ho identifiqui a HOSPITAL CLINIC MARESME al domicili C/ Lepanto, 13-21 – 08301 Mataró (Barcelona) (Ref. “Protecció de Dades”), o a la següent adreça de correu electrònic info@hospitalclinicmaresme.com. HOSPITAL CLINIC MARESME  informa l’Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

Pel que fa als formularis del Lloc web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que HOSPITAL CLINIC MARESME no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, HOSPITAL CLINIC MARESME quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a HOSPTIAL CLINIC MARESME han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a HOSPITAL CLINIC MARESME  sense el consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas que HOSPITAL CLINIC MARESME detectés que l’Usuari fos menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o en el seu cas, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o falta de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

HOSPITAL CLINIC MARESME informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

HOSPITAL CLINIC MARESME  té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el qual preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

HOSPITAL CLINIC MARESME S.L. disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i oferir el canal d’atenció i interacció social.

A continuació se citen les xarxes socials en les quals CQM CLINIC MARESME S.L. té perfil obert amb el nom comercial HOSPITAL CLÍNIC MARESME són:

  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram